Verksted - KVU Nord-Norge

Det pågår et stort arbeid med konseptvalgutredning for transportløsninger i Nord-Norge (KVU Nord-Norge) og forrige uke deltok vi på verksted i Mo i Rana.

- KVU-en skal legge grunnlaget for framtidas transportsystemer i Nord-Norge. All transport, både veg, jernbane, sjøfart og luftfart inngår i utredningen, sier Signe Eikenes i Statens vegesen. Hun er prosjektleder for det som blir omtalt som Norges største utredning. Utredninga omfatter 80 kommuner, som til sammen har 142 byer og tettsteder, og en tredel av landets areal.

 

Forrige uke var Helgelandsrådet sammen med representanter fra de statlige transportetatene, næringsliv, øvrige regionråd og organisasjoner samlet til KVU-verksted i Mo i Rana. På verkstedet ble det jobbet med spørsmål som:

·        Hva preger dagens transportsystem?

·        Hva vil påvirke behovet for transport i framtida?

·        Og hva slags framtidssamfunn ser vi for oss?

 

Klima var et «buzzword» på verkstedet og ble nevnt i mange sammenhenger. Det gjaldt også for nettet av kortbaneflyplasser i landsdelen, industripotensialet, sjømaten, samfunnssikkerhet og redundans – som i denne sammenheng er begrepet på backup-løsninger. Eller omkjøringsveger, om du vil.

 

- Vi står overfor både krav, mål og forventninger i en tid hvor bærekraft, teknologi og innovasjon er viktige begrep, sa fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Bent-Joacim Berntsen, på verkstedet.

 

- Behovet for infrastruktur vil vokse de neste tiårene, men samtidig vil budsjettene bli strammere og vi skal nå klimamålene våre. Hvordan løse fremtidens utfordringer? Vi må ta med oss erfaringene vi har fra de siste tiårene og tenke nytt, sa Berntsen.

 

Bianca Maria Johansen er sekretariatsleder i Vesterålen regionråd, og var også med på verkstedet. Hun sier det er viktig at konseptvalgutredningen gjør det mulig å løfte fram overordna problemstillinger tidlig i prosessen. - I vår region ønsker vi oss ei utvikling som underbygger ei bærekraftig samfunnsutvikling. Vi skal være en levedyktig, folkerik region. Det betyr at vi må legge til rette for den viktige næringstransporten, særlig transport av sjømat, men også for kollektivtransport, skoletransport, reiseliv og andre transportbehov.

 

Se infoside: KVU for transportløsninger i Nord-Norge | Statens vegvesen

0