Uttalelse- Et samlet Helgeland protesterer mot at Hurtigruten stanses

Helgelandsrådet og Indre Helgeland Regionråd protesterer mot stans i alle anløp sør for Bodø.

 

Samferdselsdepartementet har godkjent at Hurtigruten skal gå med kun to skip fremover i kystruta, og nå kun på strekningen Bodø – Kirkenes. Det framgår ikke hvordan bortfall av tjenestene skal kompenseres eller hvor lenge endringen skal gjelde.  Dette skaper store negative følger for store deler av kysten. Helgelandsrådet og Indre Helgeland Regionråd ber samferdselsministeren revurdere dette.

 

Avgjørelsen rammer folk langs hele kysten og de mange som bruker hurtigruta som fremkomstmiddel.

 

Stans i alle anløp sør for Bodø rammer den lokale og regionale passasjer- og godstrafikken som er helt avgjørende for transport, forsyning, næringsliv og bosetting langs kysten.  Det rammer studenter og ukependlere.  I tillegg vil dette både ramme drift av havnene og vil føre til at store deler av godstransporten som hittil har gått med hurtigruta til og fra havner nord for Bodø bortfaller.  Flere bedrifter i vårt område vil med dette miste både inn- og uttransport av ferske råvarer og har allerede varslet at dette vil kunne føre til permitteringer.

 

Det fremstår også som svært uklokt at opp mot 100 000 tonn gods skal over fra sjø til vei, da det er stikk i strid med alle målsettinger både med hensyn til miljø og trafikksikkerhet. Vi kan ikke akseptere at landet skal deles i to, anløpsstedene lengst nord er selvsagt også avhengige av at gods kan fraktes hele veien.

 

Helgelandsrådet og Indre Helgeland Regionråd vil protestere mot denne endringen.

 

Vi krever at det settes inn 6 skip snarest, og at hele ruten Bergen – Kirkenes anløpes.

 

0