Uttalelse - Spesialiserte rehabiliteringstjenester på Helgeland

Helgelandsrådet er kritisk til hvordan Helse Nord RHF har drevet anskaffelsesprosessen for rehabiliteringstjenester på Helgeland siden mars 2022, og er bekymret for hvilke konsekvenser dette kan få for det framtidige rehabiliteringstilbudet i regionen etter 01.01.2023.

 

 

Uttalelse - Spesialiserte rehabiliteringstjenester på Helgeland – Bekymring

 

Helgelandsrådet viser til at tolv kommuner på Helgeland siden 2020 har deltatt i felles prosjekt for å utrede etableringen av et felles rehabiliteringstilbud på Helgeland. Planen har vært å organisere dette oppgavesamarbeidet ved å videreføre driften ved Helgeland rehabilitering i Sømna, dette gjennom etablering av Helgeland rehabilitering IKS (Interkommunalt selskap). Prosjektet har vært støttet av Statsforvalteren i Nordland.

 

Selskapets formål skal være å tilby tverrfaglig og spesialisert rehabilitering til innbyggerne i deltakerkommunene og Helgeland-regionen for øvrig. Selskapet skal også tilby spesialisert rehabilitering etter avtaler med helseforetak. Grunnlaget for bærekraftig drift er summen av tjenester levert til kommunene og tilstrekkelig antall døgn i ny avtale med spesialisthelsetjenesten (Helse Nord RHF).

 

Helgelandsrådet er kjent med at Helse Nord RHF har drevet anskaffelsesprosess for rehabiliteringstjenester i regionen siden mars 2022. Tentativt tildelingstidspunkt har vært medio september 2022. Vi er videre kjent med at Helse Nord, mellom annet som følge av forsinkelser og feil i anbudsprosessen, fortsatt ikke har tildelt avtale som sikrer innbyggerne rehabiliteringstjenester på Helgeland etter 1.1.2023.

 

Helgelandsrådet er kritisk til hvordan anskaffelsesprosessen har vært drevet så langt, og er bekymret for hvilke konsekvenser dette kan få for det fremtidige rehabiliteringstilbudet på Helgeland etter 1.1.2023.

 

Helgelandsrådet vil be Helse Nord RHF om å aktivt sørge for å sikre et spesialisert rehabiliteringstilbud på Helgeland. Videre at tilbudet dimensjoneres ut fra demografi og pasientgrunnlag i Helgelandssykehuset sitt nedslagsfelt. Dette for å sikre at befolkningen gis et forsvarlig tilbud lokalt på Helgeland.

 

 

Brønnøysund 28. november 2022

 

Eilif K. Trælnes (sign.)

Leder Helgelandsrådet

0