Uttalelse - PCI-tilbudet i Nord-Norge

I forbindelse med den pågående evalueringen av PCI-tilbudet i Helse Nord RHF og Rapport fra ekspertutvalget (april 2024) har Helgelandsrådet fremmet noen synspunkter som er helt sentrale for pasientene fra Helgeland og Nordland ellers.

 

Uttalelse fra Helgelandsrådet – PCI-tilbudet i Nord-Norge 

 

Helgelandsrådet er et politisk samarbeidsorgan for helgelandskommunene Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad. 

 

Helgelandsrådet viser til den pågående evaluering av PCI-tilbudet i Helse Nord RHF og Rapport fra ekspertutvalget (april 2024), og tillater oss å med dette å fremme noen synspunkter som vi ser på som helt sentrale for pasientene fra Helgeland og Nordland ellers.  

 

  • Før vedtaket om å opprette et eget PCI-tilbud ved NLSH Bodø, ble det lagt ned et betydelig arbeid fra fagpersoner inne hjertemedisin, på bakgrunn av dokumentert kunnskap som omhandlet den faktiske situasjonen for pasienter med angina pectoris eller hjerteinfarkt. Helgelandsrådet ønsker med dette å minne Helse Nord om at deler av argumentasjonen rundt opprettelse av PCI-tilbudet ved NLSH Bodø, var at det i enkelte regioner i Norge i mindre grad ble gitt invasiv behandling etter hjerteinfarkt, og at dette også enkelte steder medførte en lavere overlevelse.

 

  • Haug, Rolstad og Vegsundvåg (2016), alle spesialister i hjertesykdommer, dokumenterer at pasientgrupper med lavere tall på overlevelse kom «fra områder som sogner til sykehus uten egen PCI-virksomhet og som ligger et stykke fra nærmeste PCI-senter». Data fra bla. hjerteinfarktregisteret viste tydelig at det var forskjeller internt i Helse Nord mht antall undersøkelser per innbygger og at tilgjengeligheten til tilbudet var svært ulikt for disse pasientene.  

 

NLSH Bodø har siden etableringen av PCI-tilbudet i februar 2020 klart å bygge opp et velfungerende tilbud som er langt bedre for pasientene i Salten og på Helgeland enn ved den tidligere organisering. Det er fortsatt lang reisetid og utfordrende logistikk for helgelandspasienten, men langt bedre enn før da pasientene utelukkende ble sent til UNN eller til St. Olavs. Dette samsvarer med ekspertutvalget konklusjoner.

 

Det at rapporten fra ekspertutvalget ikke nevner at PCI-tilbudet er ulikt organisert i de nordiske landene, og at Norge her skiller seg klart ut med en stor grad av sentralisering av dette tilbudet, synes Helgelandsrådet er bemerkelsesverdig. I våre naboland Sverige og Finland er det etablert langt flere og mindre PCI-sentre på størrelse med, eller mindre enn NLSH Bodø. For Nord-Norge, og Nordland spesielt, synes denne desentraliserte modellen å fungere meget godt med tanke på den økte tilgjengeligheten for nordlandspasienten og for det kardiologiske fagmiljøet som er bygd opp i Bodø, noe som også ekspertutvalget konkluderer med. 

 

I dag er PCI-tilbudet ved NLSH Bodø åpent på dagtid 5 dager i uken. Målet for Helse Nord bør være å videreutvikle dette tilbudet til et døgnåpent tilbud året rundt. Dette vil ikke bare redusere reisebelastningen til flere pasienter og ytterligere avlaste de prehospitale tjenestene, men også bidra til en bedre måloppnåelse innenfor viktige kvalitetsparametere for denne pasientgruppen.

 

Som ekspertutvalget konkluderer med, gir PCI-tilbudet ved NLSH Bodø både økt kvalitet og trygghet for pasienter med hjerteinfarkt i Nordland. Dette tilbudet har heller ikke gitt negative effekter for hjertepasienten i Troms og Finnmark

 

Ekspertutvalgets konklusjoner om; «at samhandlingen mellom NLSH Bodø og UNN ikke er tilfredsstillende med vanskelige samarbeidsforhold» er nedslående lesning. Helgelandsrådet ser på dette som en utfordring for Helse Nord med hensyn til å levere gode helsetjenester til hele den nordnorske befolkningen. En kamp mellom ulike fagmiljøer i Helse Nord, vil kunne bidra til suboptimalisering og dårlig ressursutnyttelse i hele Helse Nord, slik Helgelandsrådet ser det.

 

Fokuset til Helse Nord sin ledelse bør nå rettes inn imot å bedre samarbeid mellom de ulike lokalitetene og fagmiljøene i Helse Nord. Dette vil ikke bare være til det beste for pasientene, men også bedre arbeidsforholdene for de ansatte, legge til rett for en bedre rekruttering av nye medarbeider og bedre den totale ressursutnyttelsen i hele Helse Nord.

 

Helgelandsrådet vil være tydelig på at Helse Nord må videreutvikle PCI-tilbudet ved NLHS Bodø til et døgnåpent tilbud året rundt.

 

 

 

Herøy, 8. mai 2024

 

 

Elbjørg Larsen (sign.)

Leder Helgelandsrådet

 

0