Støtteerklæring - Behov for ny grunnskolelærerutdanning; "Pilot 1-10"

Indre Helgeland Regionråd og Helgelandsrådet har gått sammen om en støtteerklæring til arbeidet med en ny distriktstilpasset grunnskolelærerutdanning - "Pilot 1-10" - ved Nord Universitet avd. Nesna. 

 

 

Støtteerklæring - Behov for ny grunnskolelærerutdanning; «Pilot 1 – 10»

 

Indre Helgeland Regionråd og Helgelandsrådet er regionråd for de 17 Helgelandskommunene Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rana, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad.

 

I Norge er det i dag ca. 2 800 grunnskoler hvorav ca. 1 800 har et elevtall mellom 100 og 500 elever. I Nordland har ca. halvparten av grunnskolene under 100 elever, og så få som 3 % av skolene har over 500 elever (kilde: Utdanningsdirektoratet).

 

Videre ser vi i Nordland at av våre 3 300 lærere er det hele 300 som ikke har lærerutdanning. Tar vi også høyde for antall lærere som går ut av yrket de kommende årene grunnet alderspensjon, er behovet for nyrekruttering av faglærte lærere betydelig.

 

Dagens lærerutdanning er som kjent masterutdanninger som er delt på utdanningsløp tilpasset 1. – 7. trinn og 5. – 10. trinn, hhv GLU 1-7 og GLU 5-10. Erfaringer fra flere av våre kommuner er at mange lærere underviser i trinn de formelt ikke er kvalifisert for. Dette kommer i tillegg til at rekrutteringen til distriktskolene er utfordrende.

 

Erfaringene og behovene til mange av våre små skoler er at de hverken klarer å rekruttere eller finansiere lærere med både kompetanse innen GLU 1-7 og GLU 5-10. Denne oppdelingen av lærerutdanningen favoriserer de store skolene som det er svært få av i vår region.

 

I Hurdalsplattformen er følgende uttalt med hensyn til lærerutdanningen: «Gjere lærarutdanninga meir praksisnær og -relevant, og gi kommande lærarar moglegheit for kompetanse i fleire fag og emne tilpassa behova til små skular.»

 

Med bakgrunn i dette ser kommunene på Helgeland det som veldig interessant at det ved Nord Universitet, avdeling Nesna, nå har startet opp et arbeid med å se på et distriktstilpasset utdanningsløp innen lærerutdanningen for 1. – 10. trinn. Med kommunene på laget kan vi i fellesskap bidra med gode og relevante praksisplasser tilpasset et slikt utdanningsløp.

 

Kommunene på Helgeland ønsker «Pilot 1-10» varmt velkommen og ser frem til å samarbeide med Nord Universitet om dette.

 

Hemnes/Brønnøysund, 13. mars 2023

 

Paul Asphaug (sign.)                                                 Eilif K. Trælnes (sign.)

Leder Indre Helgeland Regionråd                             Leder Helgelandsrådet

 

 

Støtteerlæring - Behov for ny grunnskolelærerutdanning; "Pilot 1-10"

0