Foto: Terje Rakke, Nordic Life

Skape en attraktiv, inkluderende og bærekraftig region gjennom bedre tilgjengelighet - Fastlandsforbindelse Dønna / Herøy - Alstahaug

Herøy og Dønna med til sammen 3 400 innbyggere er et av de største øysamfunnene i landet uten fastlandsforbindelse. Prosjektet skal arbeide for å styrke regionen gjennom å følge opp KVU'en for nye transportløsninger Dønna / Herøy - Alstahaug. 

 

KVU Fv17 Brønnøy - Alstahaug med forbindelsene Dønna, Herøy og Vega anbefaler at undersjøisk tunnel, konsept 3, legges til grunn for framtidig hovedtransportstruktur mellom Herøy / Dønna og Alstahaug.

 

Bakgrunnen for KVU'en er betydelige transportutfordringer for næringslivet i regionen og at befolkningen i Herøy/Dønna har mangelfull tilgjengelighet til regionsenteret Sandnessjøen både til arbeid og øvrige infrastrukturtilbud som skal være et tilbud for hele Ytre Helgeland. Denne manglende tilgjengeligheten skaper vansker for funksjonaliteten for bo- og arbeidsmarkedsregionen Midt-Helgeland.

 

KVU'en er en utredning som er beregnet på valg mellom alternative konsepter. Både investeringskalkyler, driftskalkyler, inntektskalkyler og vurdering av samfunnsøkonomiske elementer har ikke tilstrekkelig nøyaktighet for å kunne benyttes til prioritering i budsjetter eller vurdering av finansieringsopplegg.

 

I henhold til Fylkestingets vedtak punkt 2 skulle en komme tilbake til en vurdering av finansieringsopplegg for tunnelkonseptet, statlig medfinansiering, bompenger og fergeavløsningsmidler i forbindelse med rulleringen av Regional Transportplan. Denne rulleringen er gjennomført uten at utredningene som Fylkestinget har bedt om er gjennomført.

 

Det er ikke mulig å komme videre i dette prosjektet uten mer detaljerte utredninger. Både investeringer, inntekter og utgifter må utredes til et nøyaktighetsnivå på +- 25 % før vi kan komme i posisjon for drøfting av finansieringsopplegg og prioritering i budsjetter.

 

På bakgrunn av dette opprettet de berørte kommunene et eget prosjekt i 2018 som skal følge opp KVU'en med videre utredninger og påvirkningsarbeid. 

 

Prosjektets styringsgruppe består av ordførerne i Dønna, Herøy, Leirfjord, Alstahaug og Vefsn kommune. Arbeidsutvalget består av ordførerne i Dønna og Herøy kommune. Prosjektet har i tillegg en prosjekt-/faggruppe som består av styringsgruppa samt representanter fra NFK, Statens vegvesen, Mowi nord og næringslivet. Prosjektleder er innleid ressurs Roy Skogsholm. 

 

Prosjektet jobber for å etablere et bredt samarbeid med Nordland fylkeskommune/ Statens Vegvesen Region Nord for å få fram en omforent utredning og få etablert en strategisk prosess mot Stortinget og deres behandling av Nasjonal Transportplan. 

 

Prosjektets strategi- og handslingsplan

0