Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester på Helgeland

Helgelandsrådet er svært kritisk til hvordan Helse Nord har gjennomført anbudsprosessen knyttet til spesialiserte rehabiliteringstjenester på Helgeland. Vi mener det er gjort feil både i prosess og foreløpig evaluering. Vi mener videre at grunnlaget for å ekskludere Helgeland Rehabilitering fra prosessen ikke kan forankres i anskaffelsesloven og vi opplever også at Helse Nord har lagt opp til en anskaffelsesprosess som ekskluderer små aktører som Helgeland Rehabilitering.

Resultatet av at Helse Nord ikke ønsker å inngå avtale om rehabiliteringstjenester lokalisert på Helgeland vil kunne gi en rekke samfunnsmessige konsekvenser som Helse Nord tilsynelatende ikke har belyst. Dette vil kunne medføre alvorlige negative konsekvenser både for pasientene, kommunene og vårt lokale helseforetak, Helgelandssykehuset HF. Prosessen må etter Helgelandsrådet sin vurdering nå stoppes, eller i det minste settes inn på et spor som sikrer befolkningen på Helgeland gode rehabiliteringstjenester. Videre må anskaffelsesprosessen gjennomføres i henhold til anskaffelsesloven, slik at tjenesteproduksjon og verdiskaping i størst mulig grad skjer til det beste for pasientene.

Les hele skrivet fra Helgelandsrådet til Helse Nord RHF her.

0