Innspill til foreløpig forslag til fireårig tilbudsstruktur skoleårene 2021-2022 til 2024-2025, videregående opplæring i Nordland

Vi opplever at våre tre videregående skoler har en tilbudsstruktur som i dag er relativt godt avstemt sett i forhold til arbeidslivets behov og det som våre ungdommer etterspør.

 

Helgelandsrådet er et interkommunalt politisk råd for 12 av Helgelandskommunene med ett samlet innbyggertall per 2020 på ca. 42 000 innbyggere. Våre 12 kommuner er Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad, Vega, Herøy, Dønna, Træna, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn og Grane.


Vi opplever at våre tre videregående skoler, Brønnøysund videregående skole, Sandnessjøen videregående skole og Mosjøen videregående skole alle har en tilbudsstruktur som i dag er relativt godt avstemt sett i forhold til arbeidslivets behov og det som våre ungdommer etterspør.


Videre opplever Helgelandsrådet det som utfordrende å ta rollen som samfunnsutvikler når vesentlige strukturer i våre lokalsamfunn, som for eksempel videregående opplæring, opplever å få redusert sin tilbudsstruktur og sine utviklingsmuligheter. I de senere årene er dette blitt tydeliggjort spesielt ved våre to minste enheter i Brønnøysund og i Sandnessjøen.


Det argumenteres ofte med reduserte ungdomskull i fremtiden, men befolkningsstatistikken og framskrivningene rettferdiggjør ikke de endringer som vi har opplevd og som vi ser ligger i fylkesdirektørens foreløpige forslag, slik vi ser det. Tvert imot er utfordringen å få lagt til rette for et utdanningstilbud som både kan rekruttere og holde på barne- og ungdomsfamilier samtidig som lokalt og regionalt næringsliv får en minimumsbase å kunne rekruttere fagarbeidere fra.

 


Lokalt og regionalt arbeid med hensyn til fremtidig tilbudsstruktur

Det å organisere arbeidet med å komme med innspill til arbeidet med tilbudsstrukturen er svært utfordrende. Skal Helgelandsrådet lykkes med dette arbeidet er det en forutsetning at våre kommune og samarbeidspartnere opplever å bli involvert og føler et eierskap til både prosessen og vårt sluttprodukt, innspillsnotatet.

Vi kan ikke si at vi i dag har funnet en arbeidsform som er god og tillater oss å påpeke at både tidslinjen og organiseringen av innspillsarbeidet kunne ha vært utført bedre fra fylkeskommunens side. Etableringen av regionvekstavtaler er et godt initiativ som vi imøtekommer, men ser også her utfordringer da regionrådene i Nordland er ulikt organisert og med ulike ressursbaser. En annen utfordring med dette arbeidet er at vi opplever at kommunen kan bli forbigått. Det er viktig å påpeke et det er kommunen som er forvaltningsnivået under fylkeskommunen, og ikke de interkommunale politiske rådene.


I dag er det organisert ulike nettverk/samarbeidsfora tilknyttet våre tre videregående skoler. De består i hovedsak av skolens ledelse (rektor), representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene (LO/NHO), NAV, Karrieresentre, lokalt næringsliv (næringsforeninger), opplæringskontor, elevorganisasjon, i tillegg til lokalpolitikere representert ved ordfører og/eller en representant fra Helgelandsrådet.


Dette er en viktig møteplass som gir rektor en god plattform for dialog med lokalsamfunnene som skolen de leder er en del av. Sett fra Helgelandsrådet sin side er dette en møteplass som i større grad burde bli formalisert og som da ville kunne bli en viktig samarbeidsplattform for fylkeskommunen og Helgelandsrådet med hensyn til videreutvikling av våre videregående skoler.


Vårt innspill til fylkesdirektørens foreløpige forslag baserer seg i stor grad på resultatet fra dialogen i disse nettverkene/samarbeidsfora, i tillegg til innspill fra våre kommuner. Vi tillater oss derfor å henvise til rektorenes innspill til skolebruksplan 2021 – 2025 sendt fylkeskommunen ultimo februar 2020.

 


Innspill – Mosjøen videregående skole

Det vises her i tillegg til rektors innspill av februar 2020 til innsendt skriv datert 26. oktober 2020 fra Vefsn kommune på vegne av kommunene Hemnes, Hattfjelldal, Grane, Leirfjord og Vefsn kommune.


Helgelandsrådet stiller seg bak innspillet fra de fem kommunene om å videreføre tilbudene innenfor hudpleie og skogbruk samt etablering av heste- og dyrefag. For Helgeland, og Nordland, burde det være viktig å også ha studietilbud som er regionale og eneste av sitt slag i Nord-Norge, lokalisert til Helgeland og Mosjøen.


Vi vil også påminne fylkeskommunen om at Mosjøen videregående skole allerede har tilpasset elevtallsnedgangen ved å ha redusert antall elevplasser med ca. 90 elevplasser siden 2017. Dette er ellers langt over den forventede elevtallsnedgangen.

 


Innspill – Brønnøysund videregående skole

Det vises til rektors innspill til av februar 2020.


Helgelandsrådet ønsker å legge trykke på at ungdommen på Sør-Helgeland også bør ha en viss bredde i sine utdanningsvalg på videregående nivå. Geografien legger hindringer for en løsning der en større andel av ungdommen fra denne delen av Helgeland kan pendle til for eksempel Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana.


Argumentasjonen med hensyn til større grad av regionalisering som grunnlag for å avvikle tilbudene innenfor bygg- og anleggsfagene, både på Vg1 og Vg2 nivå, finner Helgelandsrådet litt vanskelig å akseptere. Legges disse tilbudene ned er det ikke gitt at aktuelle kandidater søker opptak til Mosjøen eller Polarsirkelen videregående skole. Helgelandsrådet registrerer at lokalt og regionalt næringsliv etterspør denne kompetansen og læreplasser er garantert.


Videre er restaurant- og matfag et viktig tilbud på Sør-Helgeland. I tillegg til å være et utdanningsløp som er viktig for utviklingen av lokalt og regionalt næringsliv har dette studieløpet også en større sosial betydning med hensyn til frafallsproblematikken enn de andre studieløpene på en videregående skole.


Helgelandsrådet stiller seg bak rektors anmodning om å få beholde restaurant- og matfag i den kommende fireårsperioden. Videre henvises det til de mange henvendelsene fra lokalt og regionalt næringsliv om viktigheten ved dette studietilbudet. For Helgelandsrådet er det et paradoks at samtidig som vi legger til rette for en utvikling av reiselivsnæringen i regionen avvikler en av de viktigste studieløpene som rekrutterer vesentlig kompetanse til nettopp denne næringen.

 


Innspill – Sandnessjøen videregående skole

Det vises til rektors innspill av februar 2020.


Som for Sør-Helgeland ønsker Helgelandsrådet å legge trykk på at ungdommen som rekrutteres fra Ytre Helgeland til Sandnessjøen videregående skole også får en viss bredde i sine utdanningsvalg på videregående nivå. Også her legger geografien hindringer for en løsning der en større andel av ungdommen pendler til for eksempel Brønnøysund, Mosjøen og Mo i Rana. Selv om avstanden mellom Sandnessjøen og Mosjøen er overkommelig har en stor andel av elevene allerede en lang reisevei med buss, hurtigbåt og/eller ferje fra for eksempel Herøy og Dønna til Sandnessjøen.

 

Ved Sandnessjøen skole er også tilbudsstrukturen relativt godt avstemt i forhold til næringslivets behov og det ungdommen etterspør, og elevene fordeler seg med ca. 60 % innenfor studieforberedende program og 40 % innenfor yrkesfag.


Innenfor yrkesfag er studietilbudet gradvis redusert de siste 10 årene hvor utdanningsløp innenfor restaurant og matfag, design og håndverk og service og samferdsel er avviklet. I tillegg er fag som barne- og ungdomsarbeid og brønnteknikk avviklet. Dette har medført at tilbudet innenfor yrkesfag er relativt snevert for en skole på denne størrelsen. I tillegg er dagens tilbud innenfor yrkesfagene også uheldig med hensyn til kjønnsbalansen da få jenter tradisjonelt velger TIP og/eller elektro.


Med dette som bakgrunn stiller Helgelandsrådet seg bak rektors ønske om å legge til rette for å etablere et nytt studieløp innenfor salg, service og reiseliv. Dette er også et tilbud som er godt forankret i lokalt og regionalt næringsliv hvor tilgangen på praksis- og læreplasser allerede er til stede. Sammen med opprettholdelse av restaurant og matfag i Brønnøysund vil dette legge til rette for en positiv vekst og utviklingen innenfor reiselivssatsningen på Helgelandskysten.

 


Generelle innspill

I tillegg til de innspill som gjelder den enkelt skole er det viktig at alle våre videregående skoler på Helgeland kan tilby:
- Studiespesialisering
- Helse- og oppvekstfag
- Teknologi og industrifag Vg1 og industriteknologi Vg2
- Påbygging til studiekompetanse

 


Oppsummering

Helgelandsrådet opplever at den bakenforliggende argumentasjonen for å redusere tilbudene ved våre videregående skoler i all hovedsak er av budsjettmessig karakter. I den virkeligheten vi står ovenfor på Helgeland opplever vi vekst og utvikling innenfor næringslivet med stabile befolknings- og elevtall, noe som ikke harmonerer med fylkeskommunens kuttforslag innenfor videregående utdanning.


Vi har tillatt oss å henvise til rektorenes innspill til skolebruksplanen 2021-2025 fra februar 2020. Disse innspillene er, både i forkant og i etterkant, drøftet med lokale og regionale representanter og samarbeidspartnere og nevner her kommunene med politisk og administrativ ledelse, LO, NHO, næringsforeninger, NAV, opplæringskontor, Karrieresentrene og Helgelandsrådet. I tillegg er det arrangert ulike bransje- og innspillsmøter med det øvrige arbeids- og næringsliv i regionen.

 

Som nevnt i innledningen har Helgelandsrådet en god dialog med rektorene og Helgelandsrådet ser det som meget viktig at arbeidet i de ulike nettverk/samarbeidsfora tilknyttet våre tre videregående skoler formaliseres og videreutvikles. Dette er gode og relevante møteplasser både for fylkeskommunen og for lokalt og regionalt arbeids- og næringsliv.


For Helgelandsrådet vil de tre nettverkene/samarbeidsforaene være vesentlige kontaktpunkt i rammen av Regionvekstavtalen som vi nå er i etableringen av. Vår målsetting er å formalisere dialogen inn i disse nettverkene og håper også at fylkeskommunen ser nytten av en slik organisering. I praksis er Helgelandsrådet sitt innspill basert på dialogen i disse nettverkene/samarbeidsforaene.


Med dette som bakgrunn tillater Helgelandsrådet seg å spille inn følgende til det foreløpige forslaget til fireårig tilbudsstruktur for skoleårene 2021-22 til 2024-25:

 

Brønnøysund videregående skole
o Vg1 bygg- og anleggsteknikk og Vg2 byggteknikk opprettholdes
o Utdanningsløp innen Restaurant- og matfag re-etableres fra 2021

 

Sandnessjøen videregående skole
o Utdanningsløp innen Salg, service og reiseliv etableres fra 2021
o Vg2 industriteknologi opprettholdes (som kommunisert fra fylkesråden i media 23. oktober)

 

Mosjøen videregående skole
o Utdanningsløp innen Skogbruk beholdes
o Utdanningsløp inne Hudpleie beholdes
o Utdanningsløp innen Heste- og dyrefag etableres fra 2021


Helgelandsrådet takker for invitasjonen til å få gi sine innspill til dette arbeidet. Som nevnt i innledningen er det nok både riktig, og viktig, at også kommunene føler et eierskap til slike prosesser i fremtiden. Helgelandsrådet stiller gjerne til samtaler om hvordan vi i fellesskap best kan organisere slike innspillsrunder, og de etablerte regionvekstavtalene kan være et godt utgangspunkt for et slik arbeid.


Helgelandsrådet ser frem til videre samarbeid.

0