God framdrift i arbeidet med fastlandsforbindelse Herøy/Dønna – Alstahaug

Pressemelding fra arbeidsutvalget i styringsgruppen for prosjekt Fastlandsforbindelse Herøy/Dønna - Alstahaug:

 

Styringsgruppen har nylig vedtatt en ny strategi og handlingsplan for prosjektet som innebærer en rekke handlinger i nær framtid.

 

En positiv framtid for Herøy og Dønna vil være avhengig av fastlandsforbindelse. Prosjektet vil også skape store positive ringvirkninger for Alstahaug og resten av regionen. Herøy/Dønna sammen er nå et av de største øysamfunnene i landet uten fastlandsforbindelse. Sterk økning i fergetrafikken de siste ti årene har gjort at sambandene er blitt en av de mest trafikkerte i Nord-Norge.

 

Prosjektet har engasjert Transportutvikling AS som har utredet mulig framtidig transportbehov innenfor havbruksnæringen de neste 40 årene som er finansieringsperioden for et prosjekt med fastlandsforbindelse. De siste 10 årene har næringen hatt en gjennomsnittlig vekst på 5,5 % pr. år. Hvis denne veksten fortsetter vil vi få en økning i transporten på 981 % eller 42 fulle PBE 50-ferger pr. dag. I prosjektet legger vi til grunn en økning på 490 – 981 % fram mot 2060. I tillegg vokser turistnæringen raskt og nye bedrifter med stort transportbehov er i god utvikling på Herøy og Dønna. En slik utvikling vil kreve nye løsninger ellers vil kostnadene til stadig flere ferger bli formidable og fergeproblematikken vil skape store utfordringer for næringslivet og innbyggerne.

 

Det er nå gått 5 år siden KVU-en for området ble vedtatt i Fylkestinget. KVU-en utredet tre mulige løsninger: Undersjøisk tunnel, Flytebru og Kort ferge (Skorpa- Alstenøya). Med det grunnlaget som forelå i 2015 konkluderte man med å legge til grunn undersjøisk tunnel for det videre arbeidet. Siden har det skjedd mye innen teknologisk utvikling og nye store anbud har gitt nye kostnadsbilder for aktuelle løsninger. Nye utredninger , bl.a. KVU for Hadselssambandet, har gitt en del avklaringer på tekniske krav til løsningene. Prosjektet vil ved inngangen av 2021 engasjere den fremste ekspertisen i landet for å vurdere om det det det er nye forhold som tilsier andre valg enn konklusjonen i KVU-en.

 

I mellomtiden arbeider prosjektet intenst med en to-trinnsløsning der en tar fram en Kort-fergeløsning(10-12 min. fergetur) med fergeleie på Skorpa-Lauvøya med døgnåpent fergesamband med stor frekvens som Trinn 1. Trinn 2 vil være fastlandsforbindelse realisert med tunnel eller flytebru. Valg av løsning vil  være avhengig av utviklingen. KVU-en konkluderte med at FV 828 må opprustes med 1,1 milliard kr. for å kunne få forsvarlig standard. Hvis en ser for seg en totrinnsløsning der alle investeringene gjenbrukes må en se på hva som er beste framføring av FV 828 i forhold til både trinn 1 og 2. Dette bør utredes og planlegges i løpet av 2021. En plan bør foreligge før en setter inn store arbeider og investeringer på FV 828.

 

Det er meget uheldig at en prøver å skape en konflikt (Helgeland Blad  9.12.) mellom Herøy og Dønna vedrørende bevilgninger til RV 828. Herøy og Dønna har et tett og godt samarbeid i prosjektet der ordførerne utgjør Arbeidsutvalget med ordføreren i Dønna som leder. Det er videre etablert en tett kontakt med Fylkeskommunen/ Fylkesråden. Vi føler oss sikker på vi skal komme fram til en helhetlig finansieringsplan over 5 år for Trinn 1 som omfatter FV828 så snart planen er klar. I en slik finansieringsplan vil det også inngå betydelige beløp i fergeutløsningsmidler. Det er ikke mulig å etablere en felles fergeløsning før vegopprustingen er fullført. Det har ingen hensikt å kaste inn mindre beløp inn i prosjektet før det foreligger en god planavklaring og en komplett finansieringsplan.

0